Kiến Thức Linux Linux Nâng Cao

Hướng dẫn cài đặt Grafana

congdonglinux.com grafana

Grafana là một bộ theo dõi và trực quan hóa dữ liệu mã nguồn mở. Nó cung cấp các hỗ trợ cho Graphite, Elaticsearch, Included, Prometheus và nhiều cơ sở dữ liệu khác. Công cụ này cung cấp bảng điều khiển và các hệ phân tích dữ liệu, với khả năng quản lý và tạo bảng điều khiển của riêng bạn cho các ứng dụng hoặc theo dõi hiệu suất cơ sở hạ tầng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và định cấu hình Grafana trên các máy chủ Linux (Ubuntu 16.04 và CentOS 7). Chúng tôi sẽ cài đặt Grafana trên cả hai máy chủ bằng kho Grafana và sau khi cài đặt, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thêm và cài đặt Grafana plugin.

Điều kiện tiên quyết

  • Ubuntu Server 16.04 or CentOS 7.
  • Quyền Root

Chúng ta sẽ làm gì?

  1. Cài đặt Grafana trên Ubuntu 16.04
  1. Cài đặt Grafana trên CentOS 7
  1. Thay đổi mật khẩu quản trị viên Grafana
  1. Cài đặt Grafana plugins

Bước 1 – Cài đặt Grafana trên Ubuntu 16.04

Grafana cung cấp hai cách để cài đặt – sử dụng gói Debian đã tải xuống và sử dụng kho apt. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng kho cài đặt lưu trữ apt. Vì vậy, hãy bắt đầu.

Đầu tiên, kết nối với máy chủ với thông tin đăng nhập ssh của bạn.

ssh [email protected]

Thêm kho lưu trữ Grafana mới vào thư mục ‘sources.list.d’ và sau đó thêm khóa gpg của kho lưu trữ bằng các lệnh sau.

echo 'deb https://packagecloud.io/grafana/stable/debian/ jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
curl https://packagecloud.io/gpg.key | sudo apt-key add -

Bây giờ, cập nhật kho lưu trữ và cài đặt Grafana bằng các lệnh apt sau.

sudo apt update
sudo apt install grafana

Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn sẽ nhận được kết quả như hình bên dưới.

Như bạn có thể biết, Ubuntu 16.04 sử dụng systemd làm hệ thống init. Vì vậy, sau khi cài đặt Grafana, chúng ta cần tải lại cấu hình trình quản lý systemd, để bắt đầu dịch vụ Grafana.

systemctl daemon-reload

Khởi động Grafana và cho phép nó chạy tự động khi khởi động hệ thống mọi lúc.

systemctl start grafana-server
systemctl enable grafana-server

Theo mặc định, Grafana sẽ chạy dưới port 3000. Kiểm tra nó bằng lệnh netstat và đảm bảo rằng port 3000 nằm trong danh sách trạng thái “LISTEN”.

netstat -plntu

Nếu bạn đã cài đặt tường lửa UFW trên server, hãy mở port dịch vụ ssh, port grafana 3000, sau đó khởi động tường lửa bằng các lệnh sau.

ufw allow ssh
ufw allow 3000/tcp
ufw enable

Nhập ‘y’ để tiếp tục bắt đầu và thêm UFW để chạy tự động khi khởi động.

Để xem trạng thái tường lửa, chạy lệnh bên dưới.

ufw status

Grafana đã được cài đặt trên server Ubuntu 16.04 và nó đang chạy dưới tường lửa UFW Ubuntu trên port 3000.

Bước 2 – Cài đặt Grafana trên CentOS 7

Trong bước này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Grafana từ kho lưu trữ trên server CentOS 7. Chúng ta có thể cài đặt Grafana thông qua gói rpm hoặc kho lưu trữ. Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng kho Grafana.

Thêm kho lưu trữ Grafana mới bằng cách tạo tập tin .repo mới trong thư mục “yum.repos.d”. Chuyển đến thư mục và tạo một tập tin mới có tên là “grafana.repo” bằng trình chỉnh sửa vim.

cd /etc/yum.repos.d/
vim grafana.repo

Dán các thông tin sau đây.

[grafana]
 name=grafana
 baseurl=https://packagecloud.io/grafana/stable/el/7/$basearch
 repo_gpgcheck=1
 enabled=1
 gpgcheck=1
 gpgkey=https://packagecloud.io/gpg.key https://grafanarel.s3.amazonaws.com/RPM-GPG-KEY-grafana
 sslverify=1
 sslcacert=/etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

Lưu thay đổi và thoát khỏi trình chỉnh sửa.

Bây giờ cài đặt Grafana bằng lệnh yum sau.

yum -y install grafana

Sau khi cài đặt, chúng ta cần tải lại cấu hình trình quản lý systemd trước khi bắt đầu dịch vụ Grafana.

Chạy lệnh systemctl sau.

systemctl daemon-reload

Tiếp theo, khởi động Grafana và sau đó cho phép nó tự động chạy mỗi khi hệ thống khởi động.

systemctl start grafana-server
systemctl enable grafana-server

Theo mặc định, Grafana chạy trên port 3000. Trong trường hợp server của bạn đang sử dụng tường lửa, hãy mở port bằng lệnh firewall-cmd như bên dưới.

firewall-cmd --add-port=3000/tcp --permanent
firewall-cmd --reload

Cài đặt Grafana trên server CentOS 7 đã thành công.

 Bước 3 – Thay đổi mật khẩu quản trị viên Grafana

Sau khi Grafana được cài đặt trên server của bạn, hãy mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ IP của server grafana (với port 3000) theo cách sau.

http://192.168.1.11:3000/

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Grafana bằng “admin” và mật khẩu “admin” mặc định của người dùng.

Bạn sẽ thấy Bảng điều khiển Grafana như hình dưới đây.

Để thay đổi tên người dùng và mật khẩu mặc định cho Grafana, nhấp vào biểu tượng Grafana ở trên cùng bên trái và sau đó nhấp vào menu “Admin”, sau đó chọn “Global Users”

Bạn sẽ thấy danh sách người dùng. Nhấp vào menu “Edit” để chỉnh sửa tên người dùng và mật khẩu.

Nhập tên người dùng và mật khẩu mới của bạn, nhấp vào nút “Update” màu xanh lục để xác nhận.

Grafana mặc định người dùng và mật khẩu đã được thay đổi.

Bước 4 – Cài đặt plugins

Trong bước này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Grafana plugin. Có ba loại Grafana plugin mà chúng ta cần biết:

  1. Panel plugins – Những plugin này cho phép trực quan hóa dữ liệu mới được thêm vào Grafana.
  2. Data Source – Đây là các plugin nguồn dữ liệu Grafana.
  3. App – Đây là các nguồn dữ liệu, bảng điều khiển với giao diện người dùng mới.

Để cài đặt plugin, Grafana cung cấp một công cụ dòng lệnh có tên là “grafana-cli”. Chạy nó để xem hướng dẫn.

grafana-cli

Để có được danh sách tất cả các plugin có sẵn trong kho lưu trữ, hãy sử dụng lệnh sau.

grafana-cli plugins list-remote

Để cài đặt plugin, hãy sử dụng tùy chọn “plugins install” như hiển thị bên dưới.

grafana-cli plugins install grafana-clock-panel

Sau khi plugin được cài đặt, hãy khởi động lại dịch vụ Grafana.

systemctl restart grafana-server

Để có danh sách tất cả các plugin đã cài đặt trên hệ thống của bạn, hãy sử dụng lệnh sau.

grafana-cli plugins ls

Và nếu bạn muốn xóa plugin, hãy sử dụng tùy chọn “plugin remove” như bên dưới.

grafana-cli plugins remove grafana-clock-panel

Kết luận

Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng tôi có thể cài đặt Grafana trên các server chạy Linux thông qua cả gói Debian và gói rpm. Trong hướng dẫn tiếp theo, chúng tôi sẽ cố gắng thêm nguồn dữ liệu. Đối với bản ghi, Grafana hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu bao gồm Influxdb, Elaticsearch, GraphitePrometheus.

Người Viết:
LK

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !