DevOPS

Istio là gì?

Istio là service mesh độc lập mã nguồn mở cung cấp các nguyên tắc cơ bản mà bạn cần để chạy thành công một kiến trúc microservice phân tán. Ngày này, khi các công ty, tổ...

Read More
DevOPS

DevOps Là Gì ?

DevOps không phải là một công cụ, nó là một phương pháp tiếp cận và đó là một văn hóa với mục tiêu tối ưu hóa vòng đời phát triển phần mềm SDLC (Software Development...

Read More