Thủ Thuật Docker Kiến Thức Linux

Hướng dẫn push và pull images từ Docker Hub

Để có thể  push và pull image từ docker hub, ta sẽ tiến hành làm như sau:

 1. đăng nhập vào https://hub.docker.com/
 2. Click vào Create Repository.
 3. Chọn một tên và miêu tả Repository của bạn, sau đó nhấn “Create”. ví dụ như sau:

 

4. Login vào docker hub với command line:

docker login --username=yourhubusername [email protected]

Với username, password mà bạn dùng để đăng nhập vào docker hub. Nếu thành công bạn sẽ nhìn thấy thông báo như sau:

WARNING: login credentials saved in /home/username/.docker/config.json
Login Succeeded

5. Kiểm tra image ID:

docker images
REPOSITORY       TAG    IMAGE ID     CREATED      SIZE
verse_gapminder_gsl   latest  023ab91c6291   3 minutes ago   1.975 GB
verse_gapminder     latest  bb38976d03cf   13 minutes ago  1.955 GB
rocker/verse      latest  0168d115f220   3 days ago    1.954 GB

6. Bây giờ, để có thể push image lên docker hub, bạn phải đổi tên sao cho giống với repository mà bạn đã tạo ở phía trên.

docker tag bb38976d03cf yourhubusername/<your repository>

ví dụ :

docker tag verse_gapminder  congdonglinux/test

7. Push image lên docker hub

docker push yourhubusername/<your repository>

ví dụ :

docker push  congdonglinux/test

 

Bây giờ image của bạn đã có thể cho mọi người sử dụng.

Chúc bạn thành công.

 

close

Đăng Ký Liền Tay

Nhận Ngay Bài Viết

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Add Comment

Click here to post a comment