DevOps Nomad

Hướng dẫn Nomad Phần 2: Cài Đặt Nomad

congdonglinux.com nomad

Nomad là chương trình quản lý sự triển khai của các ứng dụng. Nó rất linh hoạt, có thể chạy trên cả những workload trong container hoặc non-container.

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tiếp cận đến một vài tính năng cốt lõi của Nomad bằng việc cài đặt và thực thi một Cluster Nomad trong môi trường cục bộ ( Local).

Cài đặt Nomad

Một cách đơn giản để tiến hành thực hành trong bài này, bạn tải tệp tin nhị phân tại đây và chạy tệp tin này trên máy của bạn.

Sau khi tải Nomad về, giải nén file ra. Hãy thiết lập biến môi trường cho tệp tin nhị phân nomad vừa tải vềtrong “PATH” trên hệ thống của bạn.

Xác nhận cài đặt

Để xác nhận xem việc cài đặt Nomad có thành công hay không, hãy chạy câu lệnh nomad :

$ nomad

Bạn sẽ nhìn thấy như sau:

Usage: nomad [-version] [-help] [-autocomplete-(un)install] <command> [args]

Common commands:
  run     Run a new job or update an existing job
  stop    Stop a running job
  status   Display the status output for a resource
  alloc    Interact with allocations
  job     Interact with jobs
  node    Interact with nodes
  agent    Runs a Nomad agent

Other commands:
  acl       Interact with ACL policies and tokens
  agent-info   Display status information about the local agent
  deployment   Interact with deployments
  eval      Interact with evaluations
  exec      Execute commands in task
  monitor     Stream logs from a Nomad agent
  namespace    Interact with namespaces
  operator    Provides cluster-level tools for Nomad operators
  quota      Interact with quotas
  sentinel    Interact with Sentinel policies
  server     Interact with servers
  system     Interact with the system API
  ui       Open the Nomad Web UI
  version     Prints the Nomad version

Cài đặt trên Vagrant

Một lựa chọn khác, bạn có thể sử dụng Vagrant để cài đặt Nomad cho môi trường test. Vagrant là một chương trình phục vụ cho việc xây dựng và quản lý các môi trường máy ảo ( virtual machine ).

Chúng tôi đã tạo sẵn một tệp tin Vagrantfile dành cho việc start một Cluster Nomad nhỏ. Đầu tiên, tạo một thư mục mới cho môi trường Vagrant.

$ mkdir nomad-demo

Di chuyển vào trong thư mục vừa tạo với câu lệnh.

$ cd nomad-demo

Bây giờ, bạn có thể tải về tệp tin cấu hình.

$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/hashicorp/nomad/master/demo/vagrant/Vagrantfile

Sau khi tải tập tin Vagrantfile về, tiến hành thực thi câu lệnh sau để bắt đầu quá trình khởi tạo.

$ vagrant up

Quá trình này sẽ mất vài phút. Một khi quá trình khởi tạo hoàn tất, bạn sẽ nhìn thấy đầu ra trông như sau:

Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider...
==> default: Importing base box 'bento/ubuntu-18.04'...
...
==> default: Running provisioner: docker...

Vagrant Box đang chạy, cài đặt hoàn tất ….

Bài tiếp theo

Trong bài hướng dẫn này, bạn đã cài đặt được Nomad trên máy local của mình. Trong bài tiếp theo, bạn sẽ học cách để chạy một agent của Nomad.

Người Viết:
LK

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !