Kiến Thức Linux Linux Nâng Cao

Hướng dẫn cài đặt apache tomcat

Apache Tomcat

Apache Tomcat là một chương trình triển khai Java Servlet thuộc mã nguồn mở được phát triển bởi Apache Software Foundation. Ngoài vai trò là  Java Servlet container, Tomcat cũng hỗ trợ các công nghệ các máy chủ Java khác, bao gồm JavaServer Pages (JSP), Java Expression Language và Java WebSocket.

Apache Tomcat cung cấp Máy chủ Web HTTP cho các ứng dụng Java hỗ trợ chuẩn HTTP/2, OpenSSL cho JSSE và lưu trữ TLS trên môi trường ảo hóa.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt và cấu hình Apache Tomcat 9.0.34 với Java OpenJDK 11, thuộc phiên bản mới nhất của ubuntu 20.04 Server.

Điều Kiện Tiên Quyết

Đối với hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cài đặt Apache Tomcat trên Máy chủ Ubuntu 20.04 với 1 GB RAM, 25 GB dung lượng đĩa trống và 2 CPU.

Chúng ta sẽ làm gì?

  • Cài đặt Java OpenJDK
  • Thiết lập biến Môi trường JAVA_HOME
  • Download và cài đặt Apache Tomcat 9.0.34
  • Thiết lập Apache Tomcat với Service Systemd
  • Thiếp lập xác thực Apache Tomcat
  • Kiểm tra 

Apache Tomcat

Bước 1 – Cài đặt Java OpenJDK

Đầu tiên, chúng tôi sẽ cài đặt các gói Java OpenJDK vào Máy chủ Ubuntu 20.04.
Mặc định, bản mới nhất của repository Ubuntu 20.04 cung cấp nhiều phiên bản Java, bao gồm OpenJDK 11.
Cập nhật tất cả repository trên hệ thống của bạn và cài đặt Java OpenJDK 11 bằng lệnh apt như bên dưới.

sudo apt update
sudo apt install default-jdk

Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy kiểm tra phiên bản Java của bạn như bên dưới.

java -version

Chúng ta sẽ nhìn thấy những thông tin như sau:

openjdk version "11.0.7" 2020-04-14
OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.7+10-post-Ubuntu-3ubuntu1, mixed mode, sharing)

Bước 2 – Thiết lập biến môi trường JAVA_HOME

Sau khi cài đặt java OpenJDK 11, chúng tôi sẽ thiết lập biến môi trường JAVA_HOME trên hệ thống của mình.
Kiểm tra tất cả các phiên bản Java hiện có trên hệ thống của bạn bằng lệnh sau.

sudo update-alternatives --config java

Nếu bạn chỉ có Java OpenJDK trên hệ thống của mình, bạn sẽ nhận được phản hồi bên dưới.

There is only one alternative in link group java (providing /usr/bin/java): /usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java
Nothing to configure.

Nếu bạn đang sử dụng nhiều phiên bản Java, hãy chọn phiên bản java mặc định trên môi trường của bạn.
Như có thể thấy, thư mục cài đặt Java OpenJDK 11 tại ‘/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64’.
Tiếp theo, chỉnh sửa cấu hình ‘/etc/environment’ bằng trình chỉnh sửa vim.

vim /etc/environment

Paste cấu hình sau vào file:

JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64"

Lưu và thoát
Tiếp theo, chỉnh sửa file  ‘~/.bashrc’  

vim ~/.bashrc

Thêm biến môi trường sau vào:

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

Lưu và thoát
Bây giờ reload lại cấu hình ‘~/.bashrc’  và kiểm tra biến môi trường ‘JAVA_HOME’.

source ~/.bashrc
echo $JAVA_HOME

Chúng ta sẽ nhìn thấy kết quả như sau:

Bước 3 – Cài đặt và cấu hình Apache Tomcat

Trong bước này, chúng tôi sẽ download và cài đặt Apache Tomcat 9.0.34. Apache Tomcat sẽ được thực thi với user ‘tomcat’ tại  ‘/opt/tomcat’.
Tạo User và Group mới ‘tomcat’  bằng lệnh bên dưới.

groupadd tomcat
useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat
Tiếp theo, truy cập thư mục '/opt/' và  download Apache Tomcat bằng lệnh wget . 
cd /opt/
wget -q https://downloads.apache.org/tomcat/tomcat-9/v9.0.34/bin/apache-tomcat-9.0.34.tar.gz

Sau khi download, giải nén và đổi tên thư mục thành ‘tomcat’.

tar -xf apache-tomcat-9.0.34.tar.gz
mv apache-tomcat-9.*/ tomcat/

Tiếp theo, gán quyền thư mục ‘/opt/tomcat’ cho User ‘tomcat’.

chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat
chmod +x /opt/tomcat/bin/*

Apache Tomcat được tải xuống tại thư mục ‘/opt/tomcat’.

Tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập biến môi trường Apache Tomcat ‘CATALINA_HOME’ = ‘/ opt/tomcat’.
Chỉnh sửa file ‘~ /.bashrc’ bằng trình soạn thảo vim.

vim ~/.bashrc

Paste nội dung như bên dưới vào.

export CATALINA_HOME=/opt/tomcat

Lưu và thoát
Bây giờ reload lại tệp cấu hình ‘~/.bashrc’ và kiểm tra biến môi trường ‘CATALINA_HOME’.

source ~/.bashrc
echo $CATALINA_HOME

Bạn sẽ nhìn thấy ‘/opt/tomcat’ là giá trị của biến môi trường ‘CATALINA_HOME’.
Bây giờ bạn có thể khởi động Apache Tomcat theo cách thủ công bằng lệnh sau.

$CATALINA_HOME/bin/startup.sh

Bạn sẽ nhận được Apache Tomcat đã được khởi động.

Apache Tomcat được thiết lập và chạy trên Ubuntu với port mặc định ‘8080’. Chúng ta sẽ kiểm tra port này bằng cách sử dụng lệnh sau.

ss -plnt

Và bạn sẽ nhận được cổng ‘8080’ được sử dụng bởi ứng dụng Java.
Bây giờ hãy dừng Apache Tomcat và thay đổi quyền thư mục ‘/opt/tomcat’ thành người dùng ‘tomcat’ như bên dưới.

$CATALINA_HOME/bin/shutdown.sh
chown -hR tomcat:tomcat /opt/tomcat/

Quá trình cài đặt và cấu hình Apache Tomcat đã hoàn tất.

Bước 4 – Thiết lập Apache Tomcat chạy bằng Dịch vụ Systemd

Tiếp theo, chúng ta sẽ tiến hành cấu hình quản lý dịch vụ tomcat bằng systemd của hệ thống.
Chuyển đến thư mục ‘/etc/systemd/system’ và tạo một file mới ‘tomcat.service’.

cd /etc/systemd/system/
vim tomcat.service

Paste các nội dung như bên dưới vào file vừa tạo.

[Unit]
Description=Apache Tomcat 9 Servlet Container
After=syslog.target network.target

[Service]
User=tomcat
Group=tomcat
Type=forking
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Lưu và thoát.
Tiếp theo, reload lại systemd manager.

systemctl daemon-reload

Bây giờ, start Apache Tomcat và thêm nó vào trình khởi động cùng hệ thống.

systemctl start tomcat
systemctl enable tomcat

Bây giờ, Service Apache Tomcat đang hoạt động như một dịch vụ systemd của hệ thống, hãy kiểm tra nó bằng lệnh sau.

ss -plnt
systemctl status tomcat

Như vậy là việc cấu hình Apache Tomcat với service systemd đã được hoàn thành.

Bước 5 – Bật Xác thực Apache Tomcat

Trong bước này, chúng tôi sẽ bật xác thực Apache Tomcat cho manager và host-manager.
Đầu tiên, vào thư mục ‘/opt/tomcat/conf’ và chỉnh sửa ‘tomcat-users.xml.

cd /opt/tomcat/conf
vim tomcat-users.xml

Thay đổi User và Password của riêng bạn:

<role rolename="manager-gui"/>
<user username="hakase" password="hakasepassword01" roles="manager-gui,admin-gui"/>

Lưu và đóng file.

Tiếp theo, chuyển tới thư mục ‘/opt/tomcat/webapps/manager/META-IN /’ và chỉnh sửa cấu hình Apche Tomcat manager ‘context.xml’.

cd /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/
vim context.xml

Xóa hoặc tạo comment các dòng code sau với ký tự “<!-- -->"  : 

<!--  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
         allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /> -->

Lưu và thoát.

Tiếp theo, đi tới thư mục ‘/opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/’ và chỉnh sửa cấu hình máy chủ Apache Tomcat ‘context.xml’.

cd /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/
vim context.xml

Làm tương tự với các dòng lệnh sau:

<!--  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
         allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" /> -->

Lưu và thoát.

Bây giờ khởi động lại dịch vụ Apache Tomcat bằng lệnh dưới đây.

systemctl restart tomcat

Như vậy, chúng ta vừa cấu hình xong việc xác thực Apache Tomcat cho manager và host-manager.

Bước 6 – Kiểm tra

Mở trình duyệt web của bạn và nhập địa chỉ IP của máy chủ với cổng 8080. Chúng ta sẽ thấy website mặc định của Apache Tomcat thông báo rằng cài đặt thành công.
http://10.5.5.34:8080/

Tiếp theo, thêm đường dẫn ‘/manager/html’ trên URL và một cửa sổ yêu cầu xác thực sẽ xuất hiện.
http://10.5.5.34:8080/manager/html

Nhập User, Password và bạn sẽ nhận được Trang tổng quan trình quản lý Apache Tomcat.

Tiếp theo, chuyển đến trình quản lý máy chủ ảo Apache Tomcat ‘/host-manager/html’.
http://10.5.5.34:8080/host-manager/html
Và bạn sẽ nhận được trình quản lý máy chủ ảo Apache Tomcat như bên dưới.

Như vậy, quá trình cài đặt Apache Tomcat trên Ubuntu 20.04 đã hoàn tất thành công.
Chúc bạn thành công !

 

        Nguồn:                                     Truy Cập Diễn Đàn Ngay

congdonglinux.com                            forum.congdonglinux.com

   Nhấn Subcribe                            Like Facebook 

close

Đăng Ký Liền Tay

Nhận Ngay Bài Viết

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Add Comment

Click here to post a comment