Tutorial

Hướng dẫn cài đặt Emby Media Server trên Ubuntu 22.04

10 install

Emby là một giải pháp thay thế nguồn mở cho Plex Media Server. Emby hỗ trợ nhiều hệ điều hành, như Linux, FreeBSD, Windows và MacOS. Đối với khách hàng, nó hỗ trợ hầu hết mọi thiết bị, từ điện thoại thông minh đến Máy tính để bàn. Điều này có nghĩa là bạn có thể truy cập các tệp phương tiện của mình ở hầu hết mọi nơi.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Emby Media Server trên máy chủ Ubuntu 22.04. Bạn sẽ chạy Emby với Nginx làm proxy ngược và bảo mật Emby thông qua chứng chỉ SSL/TLS qua Letsencrypt.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi cài đặt Emby, hãy đảm bảo bạn đã chuẩn bị những thứ sau:

 • Máy chủ Ubuntu 22.04
 • Người dùng không phải root có đặc quyền quản trị viên.
 • Một tên miền trỏ đến địa chỉ IP của máy chủ.

Cài đặt Emby qua file DEB

Emby là một media server miễn phí có thể được cài đặt trên hầu hết các hệ điều hành, từ hệ điều hành giống Unix cho đến Windows. Đối với hệ thống Ubuntu, Emby cung cấp tệp DEB sẵn sàng để cài đặt và bạn có thể dễ dàng tải xuống và cài đặt nó thông qua lệnh dpkg.

Trước khi tải xuống Eby, hãy cập nhật và nâng cấp các gói Ubuntu của bạn lên phiên bản mới nhất.

sudo apt update && sudo apt upgrade

Sau khi hoàn tất, hãy tải xuống tệp DEB cho Emby bằng lệnh wget bên dưới. Kiểm tra trang tải xuống Emby để nhận liên kết tải xuống mới nhất.

wget https://github.com/MediaBrowser/Emby.Releases/releases/download/4.8.3.0/emby-server-deb_4.8.3.0_amd64.deb

Cài đặt máy chủ phương tiện Emby thông qua tệp DEB, sau đó cài đặt các phần phụ thuộc còn thiếu thông qua lệnh apt bên dưới.

sudo dpkg -i emby-server-deb_4.8.3.0_amd64.deb
sudo apt install -f

Nhập Y để xác nhận và cài đặt các phần phụ thuộc còn thiếu.

Sau khi cài đặt, hãy khởi động và xác minh dịch vụ máy chủ emby bằng lệnh sau. Theo mặc định, Emby cung cấp một file dịch vụ emby-server để bạn có thể dễ dàng quản lý Emby thông qua dòng lệnh.

sudo systemctl start emby-server
sudo systemctl status my-server

Nếu Emby đang chạy, bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Dịch vụ Emby mặc định sẽ chạy trên cổng 8096, kiểm tra các cổng đang mở trong hệ thống của bạn bằng lệnh bên dưới.

ss -tulpn

Bạn sẽ thấy cổng 8096 được chương trình EmbyServer sử dụng như sau:

Cài đặt Nginx làm proxy ngược

Sau khi Emby được cài đặt, hãy cài đặt Nginx và định cấu hình nó làm proxy ngược cho cài đặt Emby của bạn. Vì vậy, việc chạy trên cổng 8096 sẽ chạy phía sau Nginx trên các cổng HTTP và HTTPS mặc định.

Cài đặt máy chủ web Nginx vào hệ thống Ubuntu của bạn bằng lệnh bên dưới. Gõ Y để xác nhận và chấp nhận cài đặt.

sudo apt install nginx

Sau khi cài đặt, hãy tạo cấu hình khối máy chủ mới /etc/nginx/sites-available/emby sẽ được sử dụng làm proxy ngược cho Emby.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/emby

Chèn cấu hình sau và đảm bảo thay đổi tùy chọn server_name bằng tên miền Emby của bạn. bạn có thể sử dụng miền địa phương hoặc công cộng.

server {
  listen 80;
  server_name emby.hwdomain.io; #your subdomain.domainname.com here

  proxy_hide_header X-Powered-By;
  add_header X-Xss-Protection "1; mode=block" always;
  add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
  add_header Strict-Transport-Security "max-age=2592000; includeSubdomains" always;
  add_header X-Frame-Options "SAMEORIGIN" always;
  add_header 'Referrer-Policy' 'no-referrer';

  add_header Content-Security-Policy "frame-ancestors mydomain.com emby.mydomain.com;"; #add your domainname and all subdomains listed on your cert

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8096; # Local emby ip and non SSL port

    proxy_hide_header X-Powered-By;
    proxy_set_header Range $http_range;
    proxy_set_header If-Range $http_if_range;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

    #Next three lines allow websockets
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
  }
}

Lưu file và thoát.

Bây giờ hãy chạy lệnh bên dưới để kích hoạt khối máy chủ Emby bằng cách tạo liên kết tượng trưng đến thư mục /etc/nginx/sites-enabled/ .

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/emby /etc/nginx/sites-enabled/

Kiểm tra cú pháp Nginx của bạn để tìm lỗi bằng lệnh bên dưới. Hãy chắc chắn rằng bạn nhận được một cú pháp đầu ra là ok .

sudo nginx -t

Cuối cùng, khởi động lại máy chủ web Nginx bằng lệnh bên dưới. Sau đó, xác minh Nginx để đảm bảo nó đang chạy.

sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl status nginx

Khi chạy bạn sẽ thấy một đầu ra active (đang chạy) như sau:

Thiết lập tường lửa UFW

Trong phần này, bạn sẽ mở cả hai cổng HTTP và HTTPS thông qua UFW để cho phép truy cập vào cài đặt Emby của bạn. Trên hệ thống Ubuntu, ufw có sẵn theo mặc định, vì vậy hãy đảm bảo nó đang chạy và được bật.

Thêm cấu hình ` Nginx Full` để mở các cổng HTTP và HTTPS và cho phép truy cập vào cài đặt Emby của bạn. Nếu thành công, bạn sẽ nhận được Quy tắc đầu ra được thêm vào.

sudo ufw allow 'Nginx Full'

Bây giờ hãy xác minh các quy tắc kích hoạt danh sách trên UFW bằng lệnh bên dưới. Bạn sẽ thấy quy tắc “ Nginx Full ” được bật.

sudo ufw status

Bảo mật Emby bằng chứng chỉ SSL/TLS

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ bảo mật Emby bằng chứng chỉ SSL/TLS thông qua Certbot và Letsencrypt. Vì vậy, bây giờ bạn sẽ cài đặt Certbot và tạo chứng chỉ SSL/TLS bằng lệnh certbot.

Trước tiên, hãy chạy lệnh bên dưới để cài đặt plugin Certbot và Certbot Nginx vào hệ thống Ubuntu của bạn. Nhập y để xác nhận cài đặt.

sudo apt install certbot python3-certbot-nginx

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy chạy lệnh certbot bên dưới để tạo chứng chỉ SSL/TLS cho cài đặt Emby của bạn. Đảm bảo thay đổi chi tiết tên miền và địa chỉ email bằng thông tin của bạn.

sudo certbot certbot --nginx --agree-tos --redirect --hsts --staple-ocsp --email [email protected] -d emby.hwdomain.io

Sau khi hoàn tất, chứng chỉ SSL/TLS của bạn sẽ có sẵn trong thư mục /etc/letsencrypt/live/domain.com và cài đặt Emby của bạn phải được bảo mật bằng HTTPS.

Cài đặt Emby

Mở trình duyệt web của bạn và truy cập tên miền cài đặt Emby của bạn, chẳng hạn như https://emby.hwdomain.io/ . Nếu quá trình cài đặt của bạn thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như ‘ Chào mừng đến với Emby ‘.

Chọn ngôn ngữ ưa thích của bạn cho Emby và nhấp vào Tiếp theo .

Bây giờ hãy tạo người dùng mới để cài đặt Emby của bạn và nhập người dùng và mật khẩu chi tiết. Bấm vào Tiếp theo để xác nhận.

Sau khi người dùng quản trị viên được tạo, bạn sẽ được yêu cầu tạo Thư viện mới cho Emby. Bạn có thể định cấu hình Libray sau, vì vậy hãy nhấp vào Tiếp theo lần nữa để tiếp tục.

Chọn ngôn ngữ của bạn cho Siêu dữ liệu và nhấp vào Tiếp theo .

Tích vào tùy chọn “Enable auto port Mapping” và nhấn Next .

Đối với điều khoản sử dụng, hãy chọn tùy chọn “ Tôi chấp nhận các điều khoản sử dụng ” và nhấp vào Tiếp theo Xác nhận.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy thông báo `Bạn đã hoàn tất!` . Nhấn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt.

Bây giờ, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập Emby, nhập người dùng và mật khẩu quản trị viên của bạn và nhấp vào Đăng nhập .

Sau khi đăng nhập, bạn sẽ thấy bảng điều khiển Emby như sau:

Phần kết luận

Chúc mừng! Bạn đã cài đặt máy chủ phương tiện Emby trên máy chủ Ubuntu 22.04. Emby hiện đang chạy với Nginx dưới dạng proxy ngược và được bảo mật bằng chứng chỉ SSL/TLS từ Letsencrypt. Bây giờ bạn có thể bắt đầu tải lên các tệp Phương tiện của mình để truy cập từ bất kỳ thiết bị nào.

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !