Tutorial-5122023

Cài đặt OwnCloud trên Ubuntu18

OwnCloud

ownCloud là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng cho các dịch vụ lưu trữ tệp. Về mặt chức năng của ownCloud có những điểm tương đồng với Dropbox.

Chuẩn bị môi trường cài đặt

1 Server

 • OS: Ubuntu18
 • RAM: >= 1 GB
 • Disk: >= 10 GB
 • CPU: >= 1 Core
 • Yêu cầu có kết nối internet để cài đặt
 • Update và cài đặt openssh-server
  sudo apt-get update -y 
  sudo apt-get upgrade -y 
  sudo apt-get dist-upgrade -y
  

owncloud 2

Cài đặt httpd

Cài đặt

sudo apt install apache2 -y 

Start và enable

sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2

Chỉnh sửa firewall cho phép traffic của web đi qua

Kiểm tra ufw

sudo ufw app list

«««< HEAD

 • Kết qủa

  Kết qủa

  5adc70345c01a4619450a81a906051a56e2f7ea8

  root@ubuntu:~# sudo ufw app list
  Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  OpenSSH
  root@ubuntu:~# 
  

Cho phép traffic trên port 80 và 443 cho httpd

sudo ufw app info "Apache Full"

«««< HEAD

 • Kết quả

  Kết quả

  5adc70345c01a4619450a81a906051a56e2f7ea8
  “`sh
  root@ubuntu:~# sudo ufw app info “Apache Full”
  Profile: Apache Full
  Title: Web Server (HTTP,HTTPS)
  Description: Apache v2 is the next generation of the omnipresent Apache web
  server.

Ports:
80,443/tcp


Truy cập trình duyệt 
```sh 
http://your_server_ip

«««< HEAD

 • Kết quả

  5adc70345c01a4619450a81a906051a56e2f7ea8

Kết quả

default apache 4

Cài đặt MySQL

Cài đặt

sudo apt install mysql-server -y 

Cài đặt mật khẩu root cho MariaDB

sudo mysql_secure_installation

Mặc đinh mật khẩu root của mysql sẽ để trống. Bước này có thể có hoặc không có tùy nhu cầu của Administrators

Cấu hình DB, user cho OwnCloud

 • Truy cập mysql
  mysql -u root
  
 • Tạo DB và user
  CREATE DATABASE owncloud;
  CREATE USER 'oc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'YOUR_PASSWORD_HERE';
  GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'oc_user'@'localhost';
  FLUSH PRIVILEGES;
  exit
  

Cài đặt PHP

Cài đặt

sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-cli

Mặc định repo PHP trên Ubuntu18 sẽ sử dụng php7.2

Cài đặt OwnCloud

Add key

curl https://download.owncloud.org/download/repositories/10.0/Ubuntu_18.04/Release.key | sudo apt-key add -

Cập nhật source list

echo 'deb http://download.owncloud.org/download/repositories/10.0/Ubuntu_18.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list

Update và cài đặt các gói bổ sung cho php

sudo apt-get update -y 
sudo apt install php-bz2 php-curl php-gd php-imagick php-intl php-mbstring php-xml php-zip owncloud-files -y 

Kiểm tra IP hiện tại của Server

IP=$(ip addr show eth0 | grep inet | awk '{ print $2; }' | sed 's//.*$//')
echo $IP

Kiểm tra file vhost mặc định của apache

sudo apache2ctl -t -D DUMP_VHOSTS | grep $IP

«««< HEAD

 • Kết quả

  Kết quả

  5adc70345c01a4619450a81a906051a56e2f7ea8

  root@ubuntu:/var/www# sudo apache2ctl -t -D DUMP_VHOSTS | grep 192.168.70.183
  AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 192.168.70.183. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
  *:80          192.168.70.183 (/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf:1)
  

Chỉnh sửa VirtualHost cho OwnCloud

sed -i "s|/var/www/html|/var/www/owncloud|g" /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Kiểm tra config

sudo apache2ctl configtest

«««< HEAD
Kết quả
=======
Kết quả OK

5adc70345c01a4619450a81a906051a56e2f7ea8

...
Syntax OK

Reload lại apache

sudo systemctl reload apache2

Truy cập và Cấu hình OwnCloud

https://server_domain_or_IP

Tạo User và password cho tài khoản, Kết nối tài khoản MySQL đã tạo phía trên

owncloud u01 1

Qúa trình tạo tài khoản đang được thực hiện, nếu có lỗi vui lòng kiểm tra lại tài khoản MySQL

owncloud 01.1

Sau khi tạo tài khoản hoàn tất tiến hành đăng nhập

owncloud 02

Giao diện đăng nhập

owncloud 03 2

Giao diện người dùng

owncloud 04 2


Thực hiện bởi cloud365.vn

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !