Kiến Thức Linux Docker

Hướng dẫn cài đặt Docker Trên Ubuntu

download

OS Yêu cầu

Để cài đặt Docker Engine – Community, bạn cần phiên bản 64-bit của một trong các phiên bản Ubuntu sau:

  • Eoan 19.10
  • Bionic 18.04 (LTS)
  • Xenial 16.04 (LTS)

Gỡ bỏ các phiên bản cũ

Các phiên bản cũ của Docker được gọi là docker, docker.io hoặc docker-engine. Nếu chúng được cài đặt, hãy gỡ cài đặt chúng:

$ sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Cài đặt bằng cách sử dụng repository

Trước khi bạn cài đặt Docker Engine – Community trên máy chủ mới, bạn cần thiết lập repository cho Docker. Sau đó, bạn có thể cài đặt và cập nhật Docker từ repository này.

Thiết lập REPOSITORY

Cập nhật các chỉ mục cho apt:

$ sudo apt-get update 

Cài đặt các gói để cho phép apt sử dụng kho lưu trữ qua HTTPS:

$ sudo apt-get install \  
apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg-agent \
software-properties-common

Thêm khóa GPG chính thức của Docker:

$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

Xác minh key với  9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88

sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) \
   stable"

Cài Đặt DOCKER ENGINE – COMMUNITY

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Kiểm tra lại

$ docker ps

 

           Nguồn:
congdonglinux.com

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !