Linux Nâng Cao

hướng dẫn cài đặt zimbra mail server trên Ubuntu

Zimbra1

trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Zimbra Collaboration 8.8.x Community trên  Ubuntu 18.04 LTS server. 

Yêu cầu:

Chúng ta cần một số yêu cầu sau để bắt đầu cài đặt:

 • Ubuntu 18.04 server
 • Có quyền sudo
 • Có DNS server

Yêu cầu tài nguyên cho Zimbra server, hỗ trợ lên tới 50 user:

 • vCPU hoặc hơn
 • 8 GB RAM hoặc hơn
 • 50 GB hoặc hơn
 • DNS Server

Các bước sau sẽ tiến hành cài đặt và cấu hình Zimbra Collaboration server trên ubuntu 18.04.

Bước 1: Cài đặt và cấu hình Dnsmasq

Trong bài này, chúng ta sẽ sử dụng DNS server là dnsmasq ( hoặc bất kỳ DNS nào tùy bạn ), tham khảo bài post sau để cài đặt dnsmasq : How to Install and Configure Dnsmasq on Ubuntu 18.04 LTS.

Thiết lập Zimbra Domain, DNS server forwarder, và MX records.

$ sudo vim /etc/dnsmasq.conf
server=8.8.8.8
listen-address=127.0.0.1
domain=example.com  # Define domain
mx-host=example.com,mail.example.com,0 # Set MX record for the domain, preference is 0
address=/mail.example.com/192.168.100.10 # Send example.com to 192.168.100.10

Thiết lập server hostname:

sudo hostnamectl set-hostname mail.example.com

Thêm Server name và IP address vào /etc/hosts file.

$ sudo vim /etc/hosts
192.168.100.10 mail.example.com

Khởi động lại dnsmasq

sudo systemctl restart dnsmasq

Kiểm tra A record của Zimbra Server với Dig

$ dig A zimbra.computingforgeeks.com
 ; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> A zimbra.computingforgeeks.com @127.0.0.1
 ;; global options: +cmd
 ;; Got answer:
 ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14888
 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
 ;; OPT PSEUDOSECTION:
 ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
 ;; QUESTION SECTION:
 ;zimbra.computingforgeeks.com.  IN A
 ;; ANSWER SECTION:
 zimbra.computingforgeeks.com. 0  IN A  192.168.100.10
 ;; Query time: 0 msec
 ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
 ;; WHEN: Mon Apr 01 21:58:39 CEST 2019
 ;; MSG SIZE rcvd: 73

Tương tự, kiểm tra MX record. Lúc này nó sẽ trả về địa chỉ IP của Zimbra server của bạn. 

$ dig MX computingforgeeks.com
 ; <<>> DiG 9.11.3-1ubuntu1.3-Ubuntu <<>> MX zimbra.computingforgeeks.com @127.0.0.1
 ;; global options: +cmd
 ;; Got answer:
 ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25343
 ;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2
 ;; OPT PSEUDOSECTION:
 ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
 ;; QUESTION SECTION:
 ;zimbra.computingforgeeks.com.  IN MX
 ;; ANSWER SECTION:
 zimbra.computingforgeeks.com. 0  IN MX 0 zimbra.computingforgeeks.com.
 ;; ADDITIONAL SECTION:
 zimbra.computingforgeeks.com. 0  IN A  192.168.100.10
 ;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
 ;; WHEN: Mon Apr 01 21:59:40 CEST 2019
 ;; MSG SIZE rcvd: 117

Ok, giờ chúng ta đã có A record và MX trên DNS. Tiếp tục cài đặt.

Bước 2: Download Zimbra Collaboration Open Source Edition

Bạn có thể tìm bản mới nhất tại đây,  ngay tại thời điểm viết bài này là 8.8.15. Tiến hành tải file về server. 

wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.15_GA/zcs-8.8.15_GA_3869.UBUNTU18_64.20190918004220.tgz

Extract file:

tar xvf zcs-8.8.15_GA_3869.UBUNTU18_64.20190918004220.tgz

Di chuyển vào thư mục zcs-*

cd zcs*/

Bước 3: Cài đặt Zimbra Collaboration trên Ubuntu 18.04 LTS

Như vậy, chúng ta đã sẵn sàng để bắt đầu cài đặt.
Chạy script cài đặt. 

# sudo ./install.sh

Operations logged to /tmp/install.log.DM7y8xw8
Checking for existing installation...
  zimbra-drive...NOT FOUND
  zimbra-imapd...NOT FOUND
  zimbra-patch...NOT FOUND
  zimbra-mta-patch...NOT FOUND
  zimbra-proxy-patch...NOT FOUND
  zimbra-license-tools...NOT FOUND
  zimbra-license-extension...NOT FOUND
  zimbra-network-store...NOT FOUND
  zimbra-network-modules-ng...NOT FOUND
  zimbra-chat...NOT FOUND
  zimbra-talk...NOT FOUND
  zimbra-ldap...NOT FOUND
  zimbra-logger...NOT FOUND
  zimbra-mta...NOT FOUND
  zimbra-dnscache...NOT FOUND
  zimbra-snmp...NOT FOUND
  zimbra-store...NOT FOUND
  zimbra-apache...NOT FOUND
  zimbra-spell...NOT FOUND
  zimbra-convertd...NOT FOUND
  zimbra-memcached...NOT FOUND
  zimbra-proxy...NOT FOUND
  zimbra-archiving...NOT FOUND
  zimbra-core...NOT FOUND


----------------------------------------------------------------------
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
----------------------------------------------------------------------

3.1. “Y” để  chấp nhận các điều khoản và bắt đầu cài đặt. 

Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y

3.2. Đồng ý sử dụng các Zimbra package repository

Use Zimbra's package repository [Y] Y
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
Importing Zimbra GPG key
Configuring package repository
Checking for installable packages
Found zimbra-core (local)
Found zimbra-ldap (local)
Found zimbra-logger (local)
Found zimbra-mta (local)
Found zimbra-dnscache (local)
Found zimbra-snmp (local)
Found zimbra-store (local)
Found zimbra-apache (local)
Found zimbra-spell (local)
Found zimbra-memcached (repo)
Found zimbra-proxy (local)
Found zimbra-drive (repo)
Found zimbra-imapd (local)
Found zimbra-patch (repo)
Found zimbra-mta-patch (repo)
Found zimbra-proxy-patch (repo)

3.3. Chọn các gói muốn cài đặt. 

Install zimbra-ldap [Y]
Install zimbra-logger [Y]
Install zimbra-mta [Y] 
Install zimbra-dnscache [Y] 
Install zimbra-snmp [Y] 
Install zimbra-store [Y] 
Install zimbra-apache [Y] 
Install zimbra-spell [Y] 
Install zimbra-memcached [Y] 
Install zimbra-proxy [Y] 
Install zimbra-drive [Y] 
Install zimbra-imapd (BETA - for evaluation only) [N] 
Install zimbra-chat [Y] 

Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
  zimbra-core
  zimbra-ldap
  zimbra-logger
  zimbra-mta
  zimbra-dnscache
  zimbra-snmp
  zimbra-store
  zimbra-apache
  zimbra-spell
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy
  zimbra-drive
  zimbra-patch
  zimbra-mta-patch
  zimbra-proxy-patch
  zimbra-chat

3.4. Nhấn “Y”

The system will be modified. Continue? [N] Y

Hệ thống sẽ bắt đầu các gói và tiến hành cài đặt. 

Downloading packages (12):
  zimbra-core-components
  zimbra-ldap-components
  zimbra-mta-components
  zimbra-dnscache-components
  zimbra-snmp-components
  zimbra-store-components
  zimbra-jetty-distribution
  zimbra-apache-components
  zimbra-spell-components
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy-components
  zimbra-mta-patch
   ...done

Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.

Installing repo packages (12):
  zimbra-core-components
  zimbra-ldap-components
  zimbra-mta-components
  zimbra-dnscache-components
  zimbra-snmp-components
  zimbra-store-components
  zimbra-jetty-distribution
  zimbra-apache-components
  zimbra-spell-components
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy-components
  zimbra-mta-patch
   ...

3.5. Thiết lập account password 7>4

7) zimbra-store:              Enabled            
    +Create Admin User:          yes              
    +Admin user to create:         [email protected]
******* +Admin Password            UNSET             
    +Anti-virus quarantine user:      [email protected]
    +Enable automated spam training:    yes              
    +Spam training user:          [email protected]
    +Non-spam(Ham) training user:     [email protected]
    +SMTP host:              zimbra.computingforgeeks.com 
    +Web server HTTP port:         8080             
    +Web server HTTPS port:        8443             
    +Web server mode:           https             
    +IMAP server port:           7143             
    +IMAP server SSL port:         7993             
    +POP server port:           7110             
    +POP server SSL port:         7995             
    +Use spell check server:        yes              
    +Spell server URL:           //zimbra.computingforgeeks.com:7780/aspell.php
    +Enable version update checks:     TRUE             
    +Enable version update notifications: TRUE             
    +Version update notification email:  [email protected]
    +Version update source email:     [email protected]
    +Install mailstore (service webapp):  yes              
    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes 
.....
Password for [email protected] (min 6 characters): [8441mra12P]             

Hoàn tất cấu hình và apply.

Main menu
 1) Common Configuration:                         
  2) zimbra-ldap:               Enabled            
  3) zimbra-logger:              Enabled            
  4) zimbra-mta:               Enabled            
  5) zimbra-dnscache:             Enabled            
  6) zimbra-snmp:               Enabled            
  7) zimbra-store:              Enabled            
  8) zimbra-spell:              Enabled            
  9) zimbra-proxy:              Enabled            
  10) Default Class of Service Configuration:                
  s) Save config to file                          
  x) Expand menu                              
  q) Quit                  
 *** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
 Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
 Save configuration data to a file? [Yes] <Enter> 
 Save config in file: [/opt/zimbra/config.24171] 
 Saving config in /opt/zimbra/config.24171…done.
 The system will be modified - continue? [No] Yes

Scripts cài đặt sẽ bắt đầu và cấu hình Zimbra server. Khi quá trình hoàn tất, bạn sẽ thấy output như sau: 

Starting servers...done.
Installing common zimlets...
	com_zimbra_cert_manager...done.
	com_zimbra_adminversioncheck...done.
	com_zimbra_attachcontacts...done.
	com_zimbra_viewmail...done.
	com_zimbra_attachmail...done.
	com_zimbra_url...done.
	com_zimbra_webex...done.
	com_zimbra_bulkprovision...done.
	com_zimbra_proxy_config...done.
	com_zimbra_mailarchive...done.
	com_zextras_chat_open...done.
	com_zimbra_ymemoticons...done.
	com_zimbra_clientuploader...done.
	com_zimbra_date...done.
	com_zimbra_srchhighlighter...done.
	com_zimbra_tooltip...done.
	com_zextras_drive_open...done.
	com_zimbra_phone...done.
	com_zimbra_email...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
	The VERSION of zcs installed (8.8.12_GA_3794_UBUNTU18_64)
	The ADMIN EMAIL ADDRESS created ([email protected])

Notify Zimbra of your installation? [Yes]
Checking if the NG started running...done. 
Setting up zimbra crontab...done.

Moving /tmp/zmsetup.20190401-221739.log to /opt/zimbra/log
Configuration complete - press return to exit 

Confirm Zimbra services status.

# su - zimbra -c "zmcontrol status"
Host zimbra.computingforgeeks.com
   amavis         Running
   antispam        Running
   dnscache        Running
   ldap          Running
   logger         Running
   mailbox         Running
   memcached        Running
   mta           Running
   opendkim        Running
   proxy          Running
   service webapp     Running
   snmp          Running
   spell          Running
   stats          Stopped
   zimbra webapp      Running
   zimbraAdmin webapp   Running
   zimlet webapp      Running
   zmconfigd        Running

Bước 4: Truy cập Zimbra Admin Dashboard

Truy cập Admin interface :  https://ip-addres|hostname:7071

Login với username admin và password đã được cấu hình trước đó. 

Zimbra2

Bước 5: Cài đặt Email Zimbra trên Outlook

Để cấu hình Email Zimbra trên Outlook, bạn thực hiện theo các bước sau. Lưu ý, ví dụ minh họa sẽ lấy giao diện của Outlook 2013, những phiên bản Outlook khác có thể khác nhau một chút về phần giao diện nhưng các thao tác thực hiện đều tương tự.

Bước 1. Bạn khởi động Outlook và chọn mục File.

zimbra mail server 1

Bước 2: Bạn nhấn nút Add Account để bắt đầu tiến trình cài đặt.

zimbra mail server 2

Bước 3: Bạn tick chọn Manual setup or additional server types và nhấn nút Next.

Bước 2: Bạn nhấn nút Add Account để bắt đầu tiến trình cài đặt.

 

Bước 4: Bạn tick chọn POP or IMAP rồi nhấn nút Next để được chuyển sang màn hình bước kế tiếp.

zimbra mail server 4

zimbra mail server 5

Bước 5: Trong cửa sổ POP and IMAP Acount Settings, bạn nhập các thông tin như hệ thống yêu cầu rồi click nút More Settings.

Bước 6: Thực hiện cấu hình theo các lựa chọn của màn hình mới xuất hiện.

zimbra mail server 6

Tại Outgoing Server, tick chọn My outgoing server (SMTP) requires authentication.

zimbra mail server 7

– Tại tab Advanced, bạn cấu hình như hình sau.

Sau đó, bạn click OK để hoàn tất cài đặt. Màn hình bên dưới hiển thị quá trình cài đặt thành công.

zimbra mail server 8

        Nguồn:                  

congdonglinux.com

            Nhấn Subcribe để nhận thêm nhiều bài viết mới                              Like Facebook

                                       [maxbutton id=”2″ ]                                                           [maxbutton id=”3″ ] 

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !