Tutorial

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Memcached trên Ubuntu 24.04

Memcached là một hệ thống bộ nhớ đệm mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi để tăng tốc các ứng dụng web động bằng cách lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ. Nó được thiết kế cho các ứng dụng web dựa trên PHP như WordPress, Joomla, Drupal và các ứng dụng dựa trên Python. Nó có thể tăng hiệu suất cơ sở dữ liệu và tốc độ trang bằng cách lưu trữ tạm thời kết quả của các truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc các trang web được hiển thị trong bộ nhớ (RAM). Điều này làm giảm số lượng yêu cầu trực tiếp tới cơ sở dữ liệu và đĩa cứng.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Memcached trên máy chủ Ubuntu 24.04 LTS.

Yêu cầu

  • Máy chủ hoặc máy tính để bàn chạy Ubuntu 24.04.
  • Bạn có quyền truy cập root hoặc sudo vào máy chủ.

Cài đặt Memcached trên Ubuntu 24.04

Gói Memcached có sẵn trong kho Ubuntu 24.04. Bạn có thể cài đặt Memcached bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt install memcached libmemcached-tools -y

Sau khi Memcached được cài đặt, bạn có thể xác minh phiên bản Memcached bằng lệnh sau:

memcached --version

Bạn sẽ thấy kết quả đầu ra sau:

memcached 1.6.24

Quản lý dịch vụ Memcached

Dịch vụ memcached được khởi động và quản lý bởi systemd.

Để khởi động dịch vụ Memcached, hãy chạy lệnh sau:

sudo systemctl start memcached

Để kích hoạt dịch vụ Memcached tự động khởi động sau khi khởi động lại hệ thống, hãy chạy lệnh sau:

sudo systemctl kích hoạt memcached

Bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái của dịch vụ Memcached bằng lệnh sau:

sudo systemctl status memcached

Bạn sẽ thấy kết quả đầu ra sau:

? memcached.service - memcached daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2024-05-29 11:03:38 UTC; 51s ago
Docs: man:memcached(1)
Main PID: 707 (memcached)
Tasks: 10 (limit: 4557)
Memory: 5.8M (peak: 5.8M)
CPU: 53ms
CGroup: /system.slice/memcached.service
??707 /usr/bin/memcached -m 64 -p 11211 -u memcache -l 127.0.0.1 -l ::1 -P /var/run/memcached/memcached.pid

Theo mặc định, Memcached lắng nghe trên cổng 11211. Bạn có thể kiểm tra nó bằng lệnh sau:

ss -antpl | grep memcache

Bạn sẽ thấy cổng nghe Memcached ở đầu ra sau:

LISTEN 0 1024 127.0.0.1:11211 0.0.0.0:* users:(("memcached",pid=707,fd=26))
LISTEN 0 1024 [::1]:11211 [::]:* users:(("memcached",pid=707,fd=27))

Cấu hình Memcached

Tệp cấu hình Memcached là /etc/memcached.conf. Bạn có thể chỉnh sửa tệp cấu hình để thay đổi cài đặt mặc định nếu cần.

sudo nano /etc/memcached.conf

Thay đổi các dòng sau theo yêu cầu của bạn:

## Specify the IP address on which Memcached listens on.
-l 127.0.0.1

Vô hiệu hóa UDP

-U 0

Xác định vùng nhớ để lưu cache.

-m 1000

Lưu và đóng tệp, sau đó khởi động lại Memcached để áp dụng các thay đổi cấu hình:

sudo systemctl restart memcached

Cài đặt tiện ích mở rộng Memcached PHP

Nếu bạn sử dụng ứng dụng dựa trên PHP, bạn phải cài đặt tiện ích mở rộng PHP để có thể sử dụng Memcached trong ứng dụng web của mình. Bạn có thể cài đặt nó bằng cách chạy lệnh sau:

sudo apt install php-memcached -y

Sau khi tất cả các gói đã được cài đặt, hãy kích hoạt mô-đun PHP Memcached bằng lệnh sau:

sudo phpenmod memcached

Tiếp theo, khởi động lại dịch vụ Apache để áp dụng các thay đổi:

sudo systemctl restart apache2

Thêm hỗ trợ Python Memcached

Bạn phải cài đặt thư viện Python Memcached trên máy chủ của mình nếu bạn sử dụng các ứng dụng web dựa trên Python.

sudo apt install python3-pymemcache -y

Thêm hỗ trợ Perl Memcached

Nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng web dựa trên Perl thì bạn sẽ cần cài đặt thư viện Perl Memcached trên máy chủ của mình.

sudo apt install libcache-memcached-libmemcached-perl -y

Truy cập CLI Memcached

Bạn có thể sử dụng lệnh telnet để tương tác với Memcached trên dòng lệnh.

sudo apt install telnet

Chạy lệnh Telnet để kết nối với Memcached. Số 11211 là cổng Memcached, nếu bạn đổi sang cổng thay thế thì chú ý điều chỉnh luôn ở đây nhé.

telnet localhost 11211

Bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Trying ::1...
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.

Tiếp theo, chạy lệnh sau để có cái nhìn tổng quan về dịch vụ Memcached của bạn:stats

stats

Bạn sẽ thấy kết quả đầu ra sau:

STAT pid 707
STAT uptime 256
STAT time 1716980872
STAT version 1.6.24
STAT libevent 2.1.12-stable
STAT pointer_size 64
STAT rusage_user 0.023712
STAT rusage_system 0.052694
STAT max_connections 1024
STAT curr_connections 2
STAT total_connections 3
STAT rejected_connections 0
STAT connection_structures 3
STAT response_obj_oom 0
STAT response_obj_count 1
STAT response_obj_bytes 16384
STAT read_buf_count 2
STAT read_buf_bytes 32768
STAT read_buf_bytes_free 0
STAT read_buf_oom 0
STAT reserved_fds 20
STAT cmd_get 0
STAT cmd_set 0
STAT cmd_flush 0
STAT cmd_touch 0
STAT cmd_meta 0

Để thoát khỏi lời nhắc thống kê, hãy nhập từ ‘quit’.quit

Kết luận

Bạn đã cài đặt thành công Memcached trên máy chủ Ubuntu 24.04 của mình và bây giờ có thể sử dụng nó với các ứng dụng web để tăng hiệu suất của chúng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập tài liệu Memcached.

Đăng ký liền tay Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !

Add Comment

Click here to post a comment

Đăng ký liền tay
Nhận Ngay Bài Mới

Subscribe ngay

Cám ơn bạn đã đăng ký !

Lỗi đăng ký !